Liv-DTM

DNA-Support

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้จดทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ควรกันอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ดูรายละเอียดปริมาณส่วนประกอบบนฉลาก

คำเตือน..อ่านคำ เตือนในฉลากก่อนบริโภค

฿ 2,320