Fusion-XTM

DNA-Support

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้จดทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ดูรายละเอียดปริมาณส่วนประกอบบนฉลาก

คำเตือน…อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

฿ 3,080