Knowledge

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจบีฮิบ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจบีฮิบที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ว่าการกระทำใดของนักธุรกิจบีฮิบ ขัดต่อกฏระเบียบจรรยาบรรณ หรือไม่ ตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ขัดต่อกฎระเบียบจรรยาบรรณ มีดังนี้

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ของคุณเอง” การเป็นนักธุรกิจบีฮิบหมายถึงโอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักธุรกิจบีฮิบทุกคน ต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่บีฮิบกำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจบีฮิบทุกคน

องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด นั่นคือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวคุณเองและนักธุรกิจบีฮิบทุกคน

1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบตลอดเวลา

กฎระเบียบ กล่าวไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจบีฮิบทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการลงโทษถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจบีฮิบของคุณและเสียประโยชน์อันพึงได้รับทั้งปวง

2. ห้ามให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจบีฮิบจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และสำหรับผู้ที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมการสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจบีฮิบ ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีความร่วมรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน ของนักธุรกิจบีฮิบ

3. ห้ามพูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจบีฮิบ

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องแสดงแผนธุรกิจของบีฮิบอย่างชัดเจน ธุรกิจบีฮิบมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด หรือฉวยโอกาสทางธุรกิจ แต่เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ ด้วยตัวนักธุรกิจบีฮิบ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

4. ห้ามขายสินค้าตัดราคา

ต้องขายผลิตภัณฑ์บีฮิบให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่บีฮิบกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์บีฮิบ ล้วนมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา ในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจบีฮิบเท่ากับว่าคุณได้ขายทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น คุณไม่ควรทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจบีฮิบโดยส่วนรวมให้มัวหมองด้วยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรม

5. ห้ามพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์บีฮิบตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากบีฮิบอย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์ เหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้สมาชิกและลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกและลูกค้า

6. อย่าทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลัง

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ สมาชิกและลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นสมบัติอันล้ำค่า ดังนั้น จงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้า

7. ห้ามให้การสปอนเซอร์จนกว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบ

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจบีฮิบในองค์กรของคุณ สิทธิในการให้การสปอนเซอร์แก่ผู้อื่นนั้นหมายรวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม ให้กำลังใจ และมอบเงินส่วนลดจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจบีฮิบในองค์กรของคุณอย่างตรงเวลา การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแต่นักธุรกิจบีฮิบไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ แหล่งรายได้ที่ถูกต้องของธุรกิจบีฮิบต้องมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าเท่านั้น

8. ห้ามเปลี่ยนหรือพยายามชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนธุรกิจของบีฮิบ บีฮิบไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจบีฮิบหรือสมาชิกจากผู้สปอนเซอร์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง โดยมิได้รับอนุญาตมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตต่อองค์กรและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจบีฮิบทุกคน

9. ห้ามอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจบีฮิบเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของบีฮิบ

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์บีฮิบซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้าอย่างเต็มที่ องค์กรนักธุรกิจบีฮิบก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด และนักธุรกิจบีฮิบซึ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนั้น นักธุรกิจบีฮิบจะต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจบีฮิบคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบีฮิบที่ได้รับอนุญาตแล้วเพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่ง ความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอนและไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจบีฮิบคนอื่นๆ และบีฮิบก็ไม่อนุญาตต่อการกระทำดังกล่าวนี้ด้วย

10. ห้ามสั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑ์บีฮิบ ให้กับนักธุรกิจบีฮิบหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์อื่น

ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้สปอนเซอร์หรือนักธุรกิจบีฮิบระดับแพลตินัมของคุณ หรือจาก บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น การคำนวณยอดบีวีควรจะเป็นยอดที่ส่งขึ้นไปยังอัพไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณ จงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจบีฮิบที่เป็นดาวน์ไลน์หรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์ของคุณเองเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรนักธุรกิจบีฮิบ

11. อย่าขายผลิตภัณฑ์บีฮิบแบบเคาะประตูบ้าน

จงสร้างธุรกิจของคุณจากเพื่อนฝูงและการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจบีฮิบเป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์บีฮิบด้วยการเคาะประตูบ้าน การเที่ยวชักชวนไปทั่ว หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ จะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมืออาชีพของบีฮิบ ห้ามนักธุรกิจ บีฮิบเสนอขายสินค้าในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร

12. ห้ามขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์บีฮิบในร้านค้าปลีก

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องให้บริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่สมาชิกและลูกค้าของคุณ ธุรกิจบีฮิบเป็นธุรกิจขายตรง ห้ามนักธุรกิจ บีฮิบและผู้ไม่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์บีฮิบตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑ์บีฮิบในร้านค้าปลีก งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในหมู่นักธุรกิจบีฮิบ และเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจบีฮิบอย่างร้ายแรง

13. อย่าสร้างความกดดันในการขาย

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล พึงดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขายกลับจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนักธุรกิจบีฮิบและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจบีฮิบทั้งหมดแต่ละคนล้วนมีแผนการส่วนตัวในชีวิตของตน และพึงเข้าใจว่ามิใช่ทุกคนไปที่ต้องการเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจบีฮิบ

14. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

ห้ามนักธุรกิจบีฮิบ กักตุนผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการระดมซื้อผลิตภัณฑ์ บีฮิบจำนวนมากเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นหรือ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากองค์กรที่มากขึ้น แต่ไม่มีการขายที่แท้จริง การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการคอร์รัปชั่น ต่อองค์กร เพราะเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองแต่ทำลาย สายธุรกิจโดยรวมขององค์กร ไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจบีฮิบ ในองค์กรของคุณเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะขายได้ในแต่ละเดือนการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิระมิดที่ผิดกฎหมาย

15. ห้ามละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบีฮิบ

นักธุรกิจบีฮิบ ต้องได้รับอนุญาตจากบีฮิบก่อนการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของบีฮิบการปกป้องชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของบีฮิบเป็นเรื่องสำคัญมาก หากฝ่าผืนถือว่ากระทำความผิดละเมิด เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบีฮิบ อีกโสดหนึ่งด้วย ซึ่งบริษัท ยืนยันว่าจะดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาแก่ผู้กระทำละเมิดทุกกรณี

16. ห้ามนักธุรกิจบีฮิบประกอบ หรือ ดำเนินกิจการ ที่มีลักษณะเป็นการค้าแข่ง

นักธุรกิจบีฮิบมีผลผูกพันในคำมั่นสัญญาในขณะที่เป็นสมาชิกภาพ ไม่สามารถให้การสนับสนุน หรือเป็นตัวการ หรือ กระทำการใดในลักษณะเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการขาย ให้กับสินค้า หรือ องค์กรอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกัน โดยเด็ดขาด ข้อสัญญานี้มีผลผูกพันตลอดอายุการเป็นสมาชิกภาพกับ บีฮิบ (ไทยแลนด์) จัด ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกภาพ และ ถูกบริษัท พิจารณาบทลงโทษสูงสุด

17. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับขององค์กร

ธุรกิจ บีฮิบเกิดจากคุณสมบัติของสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภาพกับลูกค้าผสมผสานกับ รวมถึงการสนับสนุนทุกด้านจากองค์กรฉะนั้น นักธุรกิจบีฮิบ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อองค์กรที่ให้โอกาส การเปิดเผยความลับด้านการค้าขององค์กรให่แก่ คู่แข่งทางการค้าทราบ หรือการสนับสนุนธุรกิจอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน รวมถึงการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ สมาชิกภาพ ไม่ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ถือเป็นการคอรัปชั่น ต่อองค์กรมีเจตนากระทำความผิด และมีโทษทางอาญา ทั้งสิ้น เป็นการบ่อนทำลายชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งการกระทำดังกล่าว บีฮิบ (ไทยแลด์) ถือว่าเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาแก่บริษัท โดยตรง

18. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กรณี ที่สมาชิกภาพ นักธุรกิจอิสระบีฮิบ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้น จากการประกอบธุรกิจบีฮิบ มิพักว่าความเสียหายนั้น เกิดแก่ผู้ใด นักธุรกิจอิสระบีฮิบยินยอมให้ บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีอำนาจ อายัด ยึด หรือ หักค่าคอมมิชั่น หรือนำค่าคอมมิชชั่นไป จ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายได้ทันที หรือ นำไปจ่ายเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ทันที โดยดุลพินิจของบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ เพราะนักธุรกิจอิสระบีฮิบตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

19. ความเคารพต่อบทกฎหมายและกติกาในสังคม

ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย นักธุรกิจอิสระบีฮิบให้คำมั่น ว่าหากสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบถูกกล่าวหา หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือ ตกเป็นผู้ต้องหาว่า ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ไม่ว่าความเสียหายนั้นๆ บริษัท บีฮิบ(ไทยแลนด์) จำกัด จะป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม สมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ ยินยอมให้บริษัทฯ ระงับความเป็นสมาชิกภาพบีฮิบทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยธรรมาภิบาล และจรรณยาบรรณ และหาก ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว พบว่า สมาชิกนักธุรกิจอิสระ กระทำความผิดจริง สมาชิกยินยอมให้ บริษัทฯ มีอำนาจเด็จขาดในการคัดชื่อ ออกจากการเป็นสมาชิกภาพบีฮิบ ทันที อีกทั้งยินยอมให้ ริบ หรือ อายัดค่าคอมมิชชั่น หรือผลประโยชน์ อื่นใด ซึ่งสมาชิก มีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำไป เยียวยา ผู้ได้รับความเสียหาย หรือ ชดใช้ ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย หรือจ่ายเป็นค่าสินใหมทดแทน ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยดุลพินิจ ของบริษัทฯ โดยมิพักต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกอีก หรือ ต้องรอ มีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งให้คดีถึงที่สุด เพราะ บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีเจตนารมณ์ ให้ผู้ได้รับผลร้าย ได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงที ซึ่งสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ ก็เห็นด้วย และให้ความยินยอมในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นับแต่วันได้รับอนุมัติให้เป็น นักธุรกิจอิสระบีฮิบ

20. ระเบียบ การคืนสินค้าและบริการนักธุรกิจอิสระบีฮิบ

สินค้าที่สมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ ยังมิได้จำหน่ายออกไป และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยสภาพสินค้า อันแท้จริง บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าและบริการ ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสั่งซื้อสินค้าและบริการ โดย บริษัทฯ จะคืนเงินให้แก่สมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ ในราคาทุนที่ซื้อสินค้าไปหลังหักค่าดำเนินการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาซื้อ หมายเหตุ: ขั้นตอนการคืนสินค้าและบริการนั้น ให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ