Regional Director Message

เลลาณี เจียรวนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการณ์ บีฮิบ ภูมิภาคเอเซีย

Regional director Bhip Asia Message

เลลาณี เจียรวนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการณ์ บีฮิบ ภูมิภาคเอเซีย

“บีฮิบมีความเชื่อมั่นในสมาชิกทุกท่านว่ามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกอบรมตามแบบแผนการฝึกอบรมของเรา ท่านจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำในองค์กรได้อย่างแน่นอน”

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ได้ก่อตั้งในเมืองไทยตั้งแต่ค.ศ. 2011 ด้วยแผนการตลาดที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจึงได้รับความไว้วางใจและ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วในประเทศไทยส่งผลให้บีฮิบเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ส่งผลให้สมาชิกหลายๆท่านประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด

การเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศ ประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพ และ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจของบีฮิบเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ฝ่ายบริหารของบริษัททุกคนตระหนักถึงการดำเนินการที่ส่งผลต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น พนักงานสมาชิกหรือผู้บริโภคให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีบีฮิบมุ่งมั่นที่จะปรับกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

บีฮิบมีความเชื่อมั่นในสมาชิกทุกท่านว่ามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกอบรมตามแบบแผนการฝึกอบรมของเรา ท่านจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำในองค์กรได้อย่างแน่นอน

บีฮิบขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวบีฮิบกับเรา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราครอบครัวบีฮิบทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของเราทุกคน

“บีฮิบมีความเชื่อมั่นในสมาชิกทุกท่านว่ามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกอบรมตามแบบแผนการฝึกอบรมของเรา ท่านจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำในองค์กรได้อย่างแน่นอน”

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ได้ก่อตั้งในเมืองไทยตั้งแต่ค.ศ. 2011 ด้วยแผนการตลาดที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจึงได้รับความไว้วางใจและ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วในประเทศไทยส่งผลให้บีฮิบเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ส่งผลให้สมาชิกหลายๆท่านประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด

การเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศ ประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพ และ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจของบีฮิบเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ฝ่ายบริหารของบริษัททุกคนตระหนักถึงการดำเนินการที่ส่งผลต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น พนักงานสมาชิกหรือผู้บริโภคให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีบีฮิบมุ่งมั่นที่จะปรับกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

บีฮิบมีความเชื่อมั่นในสมาชิกทุกท่านว่ามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกอบรมตามแบบแผนการฝึกอบรมของเรา ท่านจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำในองค์กรได้อย่างแน่นอน

บีฮิบขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวบีฮิบกับเรา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราครอบครัวบีฮิบทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของเราทุกคน