ประกาศ : สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศ ให้บุคคลต่อไปนี้ พ้นจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ เนื่องจาก เจตนากระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ  Read More